Müşriklərin Xüsusiyyətləri


Müş­rik­lə­rin Al­la­ha şərik qoşduqları, tan­rı bil­dik­lə­ri şey­lə­rin heç bir tan­rı­lıq xü­su­siy­yət­lə­ri yox­dur. Bun­la­rın in­sa­na nə xe­yir, nə də zə­rər ve­rə bil­mə­yə­cək­lə­ri­ni («Yu­nus» su­rə­si, 18), heç bir şey et­mə­yə və ya­rat­ma­ğa güc­lə­ri­nin çat­ma­dı­ğı­nı («Yu­nus» su­rə­si, 34; «Əraf» su­rə­si, 191), nə öz­lə­ri­nə, nə də baş­qa­la­rı­na kö­mək edə bil­mə­yə­cək­lə­ri­ni («Əraf» su­rə­si, 192), doğ­ru yo­la yönəldə bil­mə­yə­cək­lə­ri­ni («Yu­nus» su­rə­si, 35) Al­lah ayə­lə­rin­də bil­dir­miş­dir. Və­ziy­yət bu qə­dər bəl­li olduğu halda müş­rik­lə­rin be­lə aciz var­lıq­la­rı tan­rı seç­mə­lə­ri­nin, büt­ləş­dir­mə­lə­ri­nin sə­bə­bi, hə­qi­qət­də Al­la­hın Özü­nə aid olan bə­zi xü­su­siy­yət­lə­rin bu var­lıq­la­rın üzə­rin­də tə­za­hür et­mə­si­dir.

Mə­sə­lən, bir in­sa­nın sa­hib ol­du­ğu güc, əzə­mət, iq­ti­dar, sər­vət, cah-cə­lal ki­mi özəl­lik­lə­rin ha­mı­sı əs­lin­də Al­la­ha aid­dir. Al­lah özün­də son­suz olan bu xü­su­siy­yət­lərin yal­nız bir qismini im­ta­han ola­raq bu dün­ya­da in­san­da müəyyən də­rə­cə tə­cəs­süm et­dir­miş­dir. Bu xü­su­siy­yət­lə­ri o in­sa­nın özü­nə aid zənn edə­rək on­dan qorx­maq, onun Al­la­ha qar­şı gə­lən əmr­lə­ri­nə inan­maq, bir söz­lə, onu Al­la­ha şə­rik qoş­maq həmin yan­lış zən­nə uy­maq­dan irə­li gə­lir.

O in­san nə bir tan­rı­dır, nə də hər han­sı bir şe­yə güc ye­ti­rə bi­lər. Onu tan­rı­laş­dı­rıb ina­nan­lar isə yal­nız zənn və gü­man­la öz xə­yal­la­rın­da qur­duq­la­rı sax­ta tan­rı­ya ta­pınır­lar. Qu­ran­da bu möv­zu be­lə açıq­la­nır:

«Bi­lin ki, göy­lər­də və yer­də kim (nə) var­sa, ha­mı­sı Al­la­hın­dır. Al­lah­dan baş­qa­sı­na ta­pı­nan­lar hə­qi­qət­də Al­la­ha qoş­duq­la­rı şə­rik­lə­rə ta­be ol­maz­lar. On­lar an­caq zən­nə uyar və ya­lan­dan baş­qa bir şey de­məz­lər» («Yu­nus» su­rə­si, 66).

Al­lah­dan baş­qa­sı­nı tan­rı se­çən bir in­san ən bö­yük peş­man­lı­ğı axi­rət­də şirk qoş­duq­la­rı­nın hə­qi­qət­də heç bir key­fiy­yət­ə ma­lik ol­ma­dı­ğı­nı an­la­dı­ğı za­man ya­şa­ya­caq­dır. Dün­ya hə­ya­tın­da Al­lah­dan üs­tün tu­tub Ona or­taq qoş­du­ğu şey­lər ye­ga­nə qüd­rət, iz­zət və şə­rəf sa­hi­bi olan, ye­ga­nə dost seçilməsi lazım gələn Al­la­ha düş­mən olmasına və son­suz əzab çək­mə­si­nə sə­bəb ola­caq­dır. Şirk qoş­duq­la­rı da ora­da on­dan uzaq­la­şa­caq, öz­lə­ri­ni in­kar edib ta­nı­ma­ya­caq­lar. Al­lah ayə­lə­rin­də be­lə bu­yu­rur:

«O gün on­la­rın ha­mı­sı­nı yı­ğa­caq, son­ra müş­rik­lə­ri: «Siz də, Al­la­ha qoş­du­ğu­nuz şə­rik­lə­ri­niz də ye­ri­niz­də du­run!» – de­yə­cək və on­la­rı ayı­ra­ca­ğıq. Şə­rik­lə­ri di­lə gə­lib de­yə­cək­lər: «Siz bi­zə iba­dət et­mir­di­niz». Si­zin­lə bi­zə ara­mız­da tək­cə Al­la­hın şa­hid ol­ma­sı ye­tər. Biz si­zin bi­zə iba­dət et­mə­yi­niz­dən xə­bər­siz idik!» Ora­da hər kəs əv­vəl­cə gör­dü­yü iş ba­rə­sin­də xə­bər ve­rə­cək və hə­qi­qi ix­ti­yar sa­hi­bi olan Al­la­hın hü­zu­ru­na qay­ta­rı­la­caq­dır. Uy­du­rub dü­zəlt­dik­lə­ri büt­lər isə on­lar­dan qeyb ola­caq­lar» («Yu­nus» su­rə­si, 28-30).

«Son­ra da on­la­ra be­lə de­yi­lə­cək­dir: «Ha­ra­da­dır şə­rik qo­şub iba­dət et­dik­lə­ri­niz – Al­lah­dan qey­ri?!» De­yə­cək­lər: «On­lar biz­dən qeyb ol­du­lar. Xeyr, biz əs­lin­də ön­cə heç nə­yə iba­dət et­mir­dik!» Al­lah ka­fir­lə­ri be­lə az­dı­rar!» («Mu­min» su­rə­si, 73-74).

Müş­rik­lə­rin son və­ziy­yət­lə­ri isə Qu­ran­da be­lə bildirilir:

«On­lar əza­bı­mı­zı gör­dük­də de­di­lər: «Biz yal­nız Al­la­ha iman gə­tir­dik, qoş­du­ğu­muz şə­rik­lə­ri isə in­kar et­dik!» Am­ma əza­bı­mı­zı gör­dük­lə­ri za­man iman gə­tir­mə­lə­ri – Al­la­hın Öz bən­də­lə­ri ba­rə­sin­də ön­cə olub keç­miş adə­ti­nə mü­va­fiq ola­raq – heç bir fay­da ver­mə­di. Ka­fir­lər elə ora­da­ca zi­ya­na uğ­ra­dı­lar» («Mu­min» su­rə­si, 84-85).

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma