Minik Vasitələri Allahın Nemətidir


İn­san­la­rın ya­şa­maq üçün möh­tac ol­du­ğu əsas eh­ti­yac­lar­dan baş­qa onlara sırf asan­lıq və ra­hat­lıq üçün ve­ri­lən bir çox ne­mət­lər də var. İn­san­la­rın ayaqla gedə bil­məsi müm­kün ol­ma­yan yer­lə­rə get­mə­si­ni tə­min edən mi­nik va­si­tə­lə­ri də bu ne­mət­lər­dən­dir. Hə­min mi­nik va­si­tə­lə­ri Al­la­hın in­san­la­ra olan mər­hə­mət və eh­sa­nı­nın bir nü­mu­nə­si və də­li­li­dir. Bu sə­bəb­dən də Al­lah mi­nik hey­van­la­rın­dan is­ti­fa­də edil­di­yi za­man Onun in­san­la­ra olan bu mər­hə­mət və lüt­fü­nü xa­tır­la­yıb zikr et­mə­lə­ri­ni əmr edir:

«Ona gö­rə ki, on­la­rı mi­nə­si­niz, son­ra mi­nib otur­du­ğu­nuz za­man Rəb­bi­ni­zin ne­mə­ti­ni ya­da sa­la­raq de­yə­si­niz: «Bun­la­rı bi­zə ram edən Al­lah pak və mü­qəd­dəs­dir! Bi­zim on­la­ra gü­cü­müz çat­maz­dı. Hə­qi­qə­tən, biz Rəb­bi­mi­zin hü­zu­ru­na qa­yı­da­ca­ğıq!»« («Zux­ruf» su­rə­si, 13-14).

Mü­səl­man­lar Al­la­hın qul­la­rı­na qar­şı mər­hə­mət sa­hi­bi ol­du­ğu­nu bil­dik­lə­ri­nə gö­rə, on­la­rın xid­mət­i­nə ve­ri­lən av­to­mo­bil, təy­ya­rə, qa­tar, lift ki­mi mi­nik va­si­tə­lə­rin­dən is­ti­fa­də et­dik­lə­ri za­man hə­min ayə­lə­ri tək­rar­la­yar­lar. Al­la­hın şə­ni­ni ucal­dar, Al­la­hın di­lə­mə­di­yi və bun­la­rın el­mi­ni in­san­la­ra öy­rət­mə­di­yi təq­dir­də, əs­la be­lə bir ra­hat­lı­ğa sa­hib ola bil­mə­yə­cək­lə­ri­ni bir da­ha xa­tır­la­yar­lar.


Facebook'da Paylaşın

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma