Unutduğumuz Zaman Allahı Zikr Edək


İn­san bir çox çatışmazlıqları və nöqsanları olan bir var­lıq­dır. Çün­ki o, ya­ra­dıl­mış­dır və onun ya­ra­dı­lan­la­ra xas olan aciz­li­yi vardır. Çatışmazlıq və qü­sur­dan uzaq olan isə yal­nız Al­lah­dır. İn­sa­nın Al­lah qar­şı­sın­da nə qə­dər aciz və ça­rə­siz və­ziy­yət­də ol­ma­sı­nı an­lay­a biləcəyi qü­sur­la­rın­dan bi­ri də unut­qan­lıq­dır.

Unut­qan­lıq hət­ta dün­ya­nın ən ağıl­lı in­sa­nı­nın da qar­şı­sı­nı ala bil­mə­yə­cə­yi aciz­lik­dir. İn­san­la­rın Al­la­ha nə qə­dər möh­tac olduqlarını dərk et­mə­lə­ri üçün on­la­rın yal­nız bu aciz­lik­lə­ri ba­rə­də dü­şün­mə­lə­ri ki­fa­yət­dir. Çün­ki insan mü­əy­yən mənada öz ha­fi­zə­si ilə bir­lik­də mə­na ifadə edir. Ha­ra­da do­ğul­du­ğu­, kim ol­du­ğu, ha­ra­da böyüdüyü­, inanc­la­rı­, et­dik­lə­ri­, ne­cə hə­yat tər­zi ke­çir­di­yi­, zövq­lə­ri­, vər­diş­lə­ri­ haqqında mə­lu­mat­lar ha­fi­zə­sin­də ol­du­ğu üçün bi­lir. La­kin in­sa­na ağ­zın­dan çı­xan cüm­lə­si­nin so­nu­nu bir an­da unut­du­ran Al­lah ona keç­mi­şi ilə bağ­lı hər şe­yi unut­du­ra bi­lər. İn­san özü­nə sa­hib ola bil­mə­si üçün Al­la­hın onun ha­fi­zə­si­nə ver­di­yi mə­lu­mat­la­ra hər an eh­ti­yac du­yur. Əgər Al­lah bun­lar­dan yal­nız bi­ri­ni unut­dur­sa, in­sa­nın onu ge­ri qay­tar­maq im­ka­nı yox­dur. Elə Quran­da be­lə bir aciz­lik və­ziy­yə­tin­də in­san­la­rın Al­la­ha sı­ğın­ma­la­rı­nın və Al­lah­dan yar­dım di­lə­mə­lə­ri­nin va­cib­li­yi əmr edi­lir:

«…Unut­du­ğun za­man Rəb­bi­ni ya­da sa­lıb: «Ola bil­sin ki, Rəb­bim mə­ni bun­dan haq­qa da­ha ya­xın olan bir yo­la yö­nəlt­sin» – de» («Kəhf» su­rə­si, 24).

İn­sa­nın unut­du­ğu bir şe­yi xa­tır­la­ya bil­mə­si və hər han­sı bir sa­hə­də uğur qa­zan­ma­sı yal­nız Al­la­hın di­lə­mə­si ilə müm­kün olur. Bu­na gö­rə də be­lə bir aciz və­ziy­yət­də in­sa­nın əlin­dən gə­lə bi­lə­cəyi ye­ga­nə şey yal­nız Al­lah­a sığınmaq və Allahdan insanı mü­əy­yən uğur­la­ra çat­dır­ma­sı­nı di­lə­mək­dir.

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma