Dinimiz Nə Qədər Asandır?


Son­suz mər­hə­mət və şəf­qət sa­hi­bi olan Rəb­bi­miz, gön­dər­di­yi ki­tab­lar və pey­ğəm­bər­lər va­si­tə­si­lə in­san­la­rı ən gö­zə­lə və ən asan ola­na ça­ğır­mış­dır. Al­la­hın bi­zi ça­ğır­dı­ğı din əx­la­qı çox asan­dır; iba­dət­lər hər in­sa­nın gü­cü ça­ta­ca­ğı şə­kil­də­dir. Al­lah gü­cü çat­ma­yan­lar üçün də bir çox asan­lıq bil­dir­miş, on­la­ra Rəb­bi­mi­zin razılığını qa­za­na bi­lə­cək­lə­ri yol­la­rı gös­tər­miş­dir. Al­lah di­ni­nin asan ol­du­ğu­nu ayə­lə­rin­də be­lə bil­di­rir:

«Biz sə­nə ən asan ola­nı mü­yəs­sər edə­rik» («Əla» su­rə­si, 8).

«…O si­zi seç­di və din­də si­zin üçün heç bir çə­tin­lik ye­ri qoy­ma­dı – ata­nız İb­ra­hi­min di­nin­də ol­du­ğu ki­mi…» («Həcc» su­rə­si, 78).

«Biz Qu­ra­nı sə­nə mə­şəq­qət çək­mə­yin üçün na­zil et­mə­dik! Qor­xan bir kim­sə­yə yal­nız öyüd-nə­si­hət ola­raq gön­dər­dik» («Ta­ha» su­rə­si, 2-3).

Al­lah baş­qa bir ayə­sin­də isə in­sa­na gü­cü çat­ma­ya­ca­ğın­dan ar­tıq yük­lə­mə­di­yi­ni bil­di­rir:

«Al­lah hər kə­si yal­nız qüv­və­si yet­di­yi qə­dər yük­lə­yər. Hər kə­sin qa­zan­dı­ğı yax­şı əməl də, pis əməl də özü­nə aid­dir. «Ey Rəb­bi­miz, unut­duq­da və ya ya­nıl­dıq­da bi­zi cə­za­lan­dır­ma! Ey Rəb­bi­miz, biz­dən əv­vəl­ki­lə­ri yük­lə­di­yin ki­mi, bi­zi ağır yük­lə­mə! Ey Rəb­bi­miz, gü­cü­müz çat­ma­yan şe­yi bi­zə yük­lə­yib da­şıt­dır­ma! Bi­zi əfv edib ba­ğış­la, bi­zə rəhm et! Sən bi­zim ix­ti­yar sa­hi­bi­miz­sən. Ka­fir­lə­rə qə­lə­bə çal­maq­da bi­zə kö­mək et!»« («Bə­qə­rə» su­rə­si, 286).

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma