Blez Paskal (1623-1662)

Qə­dim yu­imagesnan alim­lə­rin­dən son­ra hən­də­sə­də xey­li irə­li­lə­yiş əl­də et­miş gör­kəm­li tə­bi­ət­şü­nas alim Blez Pas­kal ar­tıq çox gənc yaş­la­rın­da bir çox kəşf­lə­rin mü­əl­li­fi idi. Onun di­gər fəa­liy­yə­ti də uğur­lu idi. Blez Pas­kal ri­ya­ziy­yat sa­hə­sin­də çox­say­lı iş­lə­ri ilə ya­na­şı, fi­zi­ka­da da az iş gör­mə­di. Mə­sə­lən, o, at­mos­fe­ri təd­qiq edə­rək və ma­ye­lə­rin me­xa­ni­ka­sı ilə məş­ğul ola­raq at­mos­fer­də­ki təz­yi­qin hün­dür­lü­yün art­ma­sı­na mü­tə­na­sib ola­raq də­yiş­di­yi­ni kəşf et­di. Elm ta­ri­xin­də va­cib yer tu­tan Blez Pas­kal din­dar in­san idi. Blez Pas­ka­lın “Allah hər şe­yin ya­ra­dı­cı­sı­dır: ri­ya­ziy­yat­dan tut­muş ele­ment­lə­rin qay­da­sı­na qə­dər” söz­lə­rin­də onun Allah`ın son­suz qüd­rə­ti qar­şı­sın­da­kı hey­rə­ti ifa­də olun­muş­dur.

Fosillər

imagesAKASİYA AĞACI ÇİÇƏYİ

Dövr: Oliqosen

Yaşı: 25 milyon il

Bölgə: Dominikan Respublikası

Bitkilərin hər birinin öz növünə aid xüsusiyyətləri var. Rəngləri, dadları, quruluşları, çoxalma formaları bir-birindən fərqlənir. Yarpaqlar dünyanın hər yerində fotosintez etmək üçün mexanizmlərə malikdir. Bənzərsiz daşıma sistemləri dünyanın hər yerindəki bitkilərdə var. Bu kompleks, reduksiya edilməz mexanizmlərin təkamülçülərin iddia etdiyi kimi təsadüfən əmələ gəlməsi qeyri-mümkündür. Oxumağa davam et

“Ara keçid fosil tapıldı” iddiası saxtakarlıqdır

İçerik

Darvin dövründə ara keçid fosillərin yoxluğu həll olunacaq problem kimi görünürdü. Darvin yer üzünün təbəqələrində nəzəriyyəsini təsdiqləyəcək heç bir ara keçid fosili tapılmamasını təəccüblə qarşılayır, amma yenə də onların gələcəkdə tapılacağına inanırdı. “Növlərin mənşəyi” kitabının “Nəzəriyyənin qarşısında duran çətinliklər” fəslində mövzu ilə bağlı bunları yazmışdı:

Əgər, həqiqətən, növlər digər növlərdən tədricən törəyibsə, nə üçün saysız-hesabsız ara keçid formaya rast gəlmirik? Nə üçün bütün təbiət qarışıqlıq halında deyil, tamamlanmış və yerli-yerindədir? Saysız-hesabsız ara keçid forması olmalıdır, bəs nə üçün yer üzünün bu qədər çoxsaylı təbəqəsində tapa bilmirik…. Oxumağa davam et

Beyinin insan davranışlarını istiqamətləndirən hissəsi: beyinin ön payı

Bir inİçeriksan hərəkətlərini istiqamətləndirən qərarlar verərkən, bunu bir robot kimi məntiq qaydalarına əsasən etməz. Vicdanını dinləyər, hisslərini də buna əlavə edər. Elmi araşdırmalar beyinin ön payında mövcud olan “ventromedial prefrontal korteks” adlı hissənin bu qərarları verməsində əsas rol oynadığını müəyyənləşdirmişdir.

• Bəs beyinin bu hissəsinin olmaması insanı hansı mənfi davranışlara sürükləyə bilər?

• Uca Allah Quran ayələrində beyinin bu hissəsi ilə əlaqədar nələrə diqqət çəkmişdir? Oxumağa davam et

Kenquru balalarına xüsusi qayğı

İçerikYeni doğulmuş kenquru balası lobya dənəsi boyda olur, ayaqları hələ yeni inkişaf etməyə başlayır. Kenquru balaları doğulduqda kor olurlar. Çünki kenquru balaları ana bətnində inkişaflarını tamamlamadan dünyaya gəlirlər. Buna görə, balalar üçün analarının bədənində hazırlanmış tüklü kisə çox mühüm qorunma yeridir. Bu kisə bala böyüdükcə genişlənir. Kisənin girişində balanın düşməsinin qarşısını alan xüsusi əzələlər var. Bu əzələlər ana kenquru suya girdikdə də suyun içəriyə dolmasının qarşısını alır.

(Creation, vol.20, n.3, June-August 1998, səh. 29) Oxumağa davam et

Şübhələnməyin səbəbi iman zəifliyidir

cennet-papağanı_361908Din əxlaqını gərəyi qədər yaşamayan cəmiyyətlərdə insanların bir-birləri ilə rahat danışmaması, sözlərdən fərqli məna çıxarmağa meyilli olması, inciməsi və həmçinin  dostların ayrılmasının  səbəbi şübhələnməkdir. Bu cür cəmiyyətlərdə münasibətlərə mənfi təsir göstərən şübhələrin kökündə isə iman zəifliyi var.

Şübhə insan ruhuna və fitrətinə tamamilə ziddir. İnsan ruhu hüzura, rahatlığa və şən olmağa uyğun yaradılmışdır. Halbuki, şübhə bütün bunları aradan qaldırır. Mənəvi hüzura təsir edir, rahatlığı pozur, insanın xoşbəxt olmasına mane olur. Şən ikən kefsizlik, sakit ikən gərginlik meydana gətirir. Oxumağa davam et

Axirət günündə hesaba çəkilmədən əvvəl nəfsi hesaba çəkməyin əhəmiyyəti

Yer üsehidzündə yaşayan yeddi milyard insanın hər birinin həyat tərzi, mədəniyyəti, anlayışı, hadisələrə baxışı, xarakteri bir-birindən fərqlidir. Milyardlarla insan həyatını davam etdirərkən onların kiçik bir hissəsi əhəmiyyətli bir həqiqətin fərqinə vararaq yaşayır. Bu həqiqət hər kəsin yaşadığı hər şeyin hesabını bir-bir Allah qatında verəcəyidir…

· İnsanın gün ərzində özünə tez-tez nəzarət etməsi, etdikləri üzərində düşünməsi niyə əhəmiyyətlidir?

· İnsan özünü hansı mövzularla hesaba çəkməlidir? Oxumağa davam et