Quranda təkamülə dəlil yoxdur


baby_growingTəkamül nəzəriyyəsi 19-cu əsrdə Çarlz Darvinin araşdırmaları nəticəsində ortaya qoyulan və insanları Allah`ın yolundan yayındırmaq istəyənlərin dəstəklədiyi bir yalandan ibarətdir. Bu yazı təkamül nəzəriyyəsinin bəzi insanların iddia etdiyi kimi, Quran ayələri ilə dəstəklənmədiyini, əksinə, Qurandakı bir çox ayə ilə nəzəriyyənin tamamilə dini inkar edən məntiq üzərinə qurulduğunu sübut etmək üçün hazırlanmışdır.

Təkamül və yaradılış anlayışları arasındakı ziddiyyət

Materialist fəlsəfə həyatın yaranmasını təkamül nəzəriyyəsi ilə izah edir. Təkamül nəzəriyyəsi ilə materialist fəlsəfə bir-birini tamamlayan iki fikir sistemidir. İnkarçılar tarixin əvvəlindən indiki dövrə kimi kainatın və insanların yaradılmadığını iddia etmiş, bu əsassız iddianı doğru göstərə bilmək üçün müxtəlif üsullar axtarmış və 19-cu əsrdə Darvinin nəzəriyyəsinin dəstəyi ilə bu mövzuda ən böyük addımını atmışdır. Bu elmi əsası olmayan nəzəriyyəyə görə təbiət bir yaradıcı olmadan təsadüfən yaranmış və bütün canlılar bir-birindən törəmişdir.

Təkamül nəzəriyyəsinin qarşısında isə Yaradılış həqiqəti durur. Bu həqiqətə görə maddə sonsuzluqdan bəri mövcud deyil və özbaşına buraxılmayıb. Allah maddəni yoxdan yaratmış və nizamlamışdır. Canlılar da Allah`ın yaratması ilə mövcud olmuşlar. Kainatdakı və canlılardakı möhtəşəm dizayn, uyğunluq, tarazlıq və nizam bu həqiqətin açıq sübutudur.

Yəni müsəlmanın təkamül nəzəriyyəsinə inanması doğru deyil. Əlbəttə ki, insanlar istədikləri kimi düşünə bilər, istədikləri nəzəriyyəyə inana bilərlər. Lakin Allah`ı və yaradılışı inkar etmək məqsədilə yaradılan nəzəriyyəyə inanmaq düzgün deyil. Belə bir şeyin doğru olduğuna inanaraq dinə uyğun olmayan rəftar göstərmək müsəlman üçün qeyri-mümkündür. Belə bir fikrin dinə zərər verdiyini bildiklərinə görə təkamülçülər dindarların da bu nəzəriyyələrinə inanmaları üçün səy göstərirlər. Elmi mübahisələr hər zaman yaradılışı müdafiə edən alimlərin haqlı çıxması ilə nəticələndiyinə görə materialistlər təkamül ilə yaradılış fikrinə əl atırlar. Təkamülçülər inanclı insanların dəstəyini ala bilmək və onların təkamül nəzəriyyəsi qarşısında apardıqları fikri mübarizəni zəiflətmək üçün təkamül ilə yaradılış fikrini dəstəkləyərək fərqli bir üslub istifadə edirlər. Elə bu hiyləli fikir bəzi müsəlmanların səhv fikirlərə qapılmalarına səbəb olur. Təkamülçü alimlərə arxalandıqlarına görə müxtəlif səbəblərdən ötrü özləri də təkamülçülərin batil fikirlərini dəstəkləyirlər. Bir növ iki fikir arasında körpü yaradılmağa çalışılır. Bəzi müsəlmanların bu təhükəli seçimi etmələrinin müəyyən səbəbləri var.

Niyə bəzi Müsəlmanlar təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edirlər?

Darvin kimi indiki dövrün təkamülçü alimləri də kompleks sistemlərin təkamül nəzəriyyəsini çıxılmaz vəziyyətə saldığını bilirlər. Ancaq bunları etiraf etmək əvəzinə demaqoqluq etməyə, elmi dəlillər əvəzinə ssenari yazaraq üstün gəlməyə və müxtəlif yalanlarla təkamül nəzəriyyəsinə elmi don geyindirərək insanlara bunu qəbul etdirməyə çalışırlar. Söylədikləri iddianın elmlə, ya da məntiqlə əlaqəsinin olmaması təkamülçüləri narahat etmir. Onlar üçün əsas olan təkamülün elmi həqiqət olduğuna cəmiyyəti inandırmaq və bunun üçün də göz boyayan elmi imici yaratmaqdır. (Ətraflı məlumat üçün bkz. Darwinizm’in Karanlık Büyüsü, Harun Yahya, Vural Yayıncılık)

Bəzi müsəlman təkamülçülər də məhz təkamül nəzəriyyəsinin elmi görüntüsündən təsirlənirlər. Xüsusilə də, darvinistlərin istifadə etdikləri “təkamül nəzəriyyəsinə inanmayan doqmatikdir”, “təkamül nəzəriyyəsinə inanmayan elmdən uzaqdır” şəklindəki əsassız şüarlardan narahat olur və inandıqları həqiqətdən uzaqlaşırlar. Aktuallıqdan uzaq məlumatların, təkamülü təbliğ edən kitabların təsirində qalıb, həyatın meydana gəlməsini izah edən tək nəzəriyyənin təkamül nəzəriyyəsi olduğuna inanırlar. Elm dünyasındakı nailiyətləri, təkamül nəzəriyyəsindəki ziddiyyətləri və bu nəzəriyyənin iddialarının bütün etibarlılığını itirdiyini bilmədiklərindən din ilə təkamülü əlaqələndirməyə çalışırlar.

Təkamülçülərin “Nəzəriyyə elm dünyasında əksəriyyət tərəfindən qəbul edilir” fikri insanları öz tərəflərinə çəkmək üçün əl atdıqları üsulların başında durur. Başqa bir sözlə, təkamülçülər özlərinin daima çoxluq təşkil etdiyini və çoxluğun da hər zaman haqlı olduğunu insanlara çatdırmaqla onların düşüncələrinə təsir etməyə çalışırlar.

Təkamülçülərin bu yanlış təbliğat üsulunu Boğaziçi Universitetinin keçmiş fəlsəfə professoru, özü də bir təkamülçü olan, mərhum Arda Denkel tərəfindən bu şəkildə açıqlanmışdı:

Bir çox hörmətli insanın, təşkilatların təkamülü qəbul etməsimi bu nəzəriyyəni  sübut edəcək? Yoxsa məhkəmə qərarları ilə doğruluğu bəlli olacaq? Hörmətli və səlahiyyət sahibi kəslərin bunu doğru hesab etməsi təkamül nəzəriyyəsinin doğruluğunu təmin edir? Bir tarixi faktı xatırlatmaq istəyirəm. Galileo Galilei dövrünün bütün hörmətli insanlarına, hüquqşünaslarına və, xüsusilə, elm adamlarına qarşı tək başına qarşı çıxaraq doğru olanı söyləyib fikrinin arxsında durmurdumu? İnkvizisiya məhkəmələrində də buna bənzər hadisələr yaşanmamışdı? Cəmiyyətdə hörmətli və güclü birliklərdən dəstək almaq nə doğruluğu yaradır, nə də elmlə birbaşa əlaqəli olur”.

Mövzunun digər tərəfi isə təkamül nəzəriyyəsinin zənn edildiyi kimi, “bütün elm dünyası tərəfindən qəbul edilən bir nəzəriyyə” olmamasıdır. Son 20-30 il içərisində təkamül nəzəriyyəsinə inanmaqdan əl çəkən alimlərin sayı sürətlə artır. Bu insanların çoxu kainatdakı və canlılardakı qüsursuz dizaynı görərək darvinizmin doqmatikliyindən uzaqlaşırlar.

Qaldı ki, əgər təkamülçülər çoxluq təşkil etsələr belə bunun bir əhəmiyyəti olmaz. Çoxluğun sahib olduğu anlayış “mütləq doğrudur” demək düzgün olmaz. Bu həqiqəti təkamül nəzəriyyəsini qəbul edən müsəlmanlar da bilməlidir. Quranda tarixdə bir çox inkarcı cəmiyyət Allah`ı və dini inkar etmək üçün özlərinin çoxluq tərəfində olduqlarını söyləyərək insanları haqq yoldan uzaqlaşdırmağa çalışdıqları bildirilir. Allah bu yanlış məntiqə qarşı insanları xəbərdar edir və çoxluğa uymağın insanları böyük aldanışa yönəldəcəyinə belə diqqət çəkir:

“Əgər sən yer üzündə olanların əksəriyyətinə itaət etsən, onlar səni Allah yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə qapılır və ancaq yalan uydururlar.”(Ənam surəsi, 116)

Bütün insanlar Allah`ın ayələri üzərində düşünməli və inkarcı insanların oyunlarına qarşı diqqətli olmalıdırlar.

Müsəlman təkamülçülərin görmədikləri həqiqətlər

Əvvəlki yazılarda müsəlmanların təkamülçülərin təsiri altında qaldıqları və elmi inkişaflardan xəbərdar olmadıqları üçün təkamül nəzəriyyəsini elmi həqiqət olaraq gördükərindən bəhs etdik. Məlumat əksikliyi müsəlman təkamülçülərin təkamül nəzəriyyəsi ilə əlaqəli bir çox həqiqəti görməmələrinə səbəb olur. Bu həqiqətlərin ən vacib olanları bunlardır:

Təkamül düşüncəsi qədim Yunanıstandan gələn bütpərəst bir inancdır.

Əvvəlcə Misir, Babil və Şumer kimi Miladdan əvvəl yaşamış cəmiyyətlərin batil dinlərində rast gəlinən təkamül fikri buradan Qədim Yunanıstan cəmiyyətindəki filosoflara keçmişdir.

Miletli unan filosofları olan Empedokles, Thales və Anaksimenderes ilk canlıların hava, od, su kimi cansız maddələrdən öz-özünə yarandığını iddia edirdilər. Miletli filosof Thales bütün həyatın təməlinin su olduğuna inanırdı. Su vasitəsi ilə bitkilərin, heyvanların və nəhayət insanların yarandığını söyləyirdi.(2) Empedokles ise özündən əvvəl söylənmiş fikirləri birləşdirib hava, od, su və torpağı təməl element olaraq qəbul etmişdir. Bu elementlərin bir araya gələrək orqanizmləri yaratdığını düşünürdülər. İnsanların bitkilərin inkişafından meydana gəldiyinə və bunun reallaşmasında yeganə faktorun təsadüf olduğuna inanırdılar.(3) (Ətraflı məlumat üçün Bkz. Darwinizm Dini, Harun Yahya, Vural Yayıncılık, 1999)

Diqqətlə baxanda bu alimlər ilə indiki dövrdəki təkamülçülərin fikirləri arasında çox böyük bənzərlik olduğu görünür. Kainatın başının və sonunun olmadığını söyləyən materialist düşüncənin və canlıların təsadüflər nəticəsində meydana gəldiyini iddia edən təkamülçülərin düşüncələrinin köklərini Şumer mədəniyyətində, ya da materialist yunan mütəfəkkirlərində görmək olar.

Müsəlman təkamülçülərin dəstəklədiyi təkamül nəzəriyyəsi mənşəyi bu qədər qədimlərə uzanan batil bir anlayışdır. Bu nəzəriyyə materialist düşüncələrlə meydana gəlmişdir və özündə bütpərəst fikirləri əks etdirir.

Təbii seleksiya və mutasiyaların təkamülü həyata keçirən gücü yoxdur

İndiki dövrdə təkamül nəzəriyyəsi olaraq adlandırdığımız neo-Darwinist model “təkamülün reallaşmasında” rol oynayan iki ünsür irəli sürür: Təbii seleksiya və mutasiya.

Təbii seleksiya təbii seçim deməkdir. Təbii seleksiyaya görə həyatda qalmaq uğrunda mübarizədə güclü olanlar və təbii şərtlərlə ayaqlaşa bilənlər həyatda qalır, digərləri isə davam gətirə bilməyib yox olurlar. Bu, məsələn, bir bölgədə havanın vəziyyəti dəyişərək temperaturunun aşağı düşməsi ilə həmin bölgədə yaşayan müəyyən növlərdə heyvan qrupu içərisində aşağı temperaturlara dözümsüz olanlarının həyatlarını davam etdirə bilməməsi mənasına gəlir.

Uzun müddət ərzində sadəcə soyuğa davamlı olan fərdlər həyatda qalır və qrup həyatda qalan heyvanlardan ibarət olur. Yaxud da daima vaşaqların hücumuna məruz qalan dovşanlar içərisində sadəcə ətraf mühitə ən yaxşı uyğunlaşan və ya ən sürətli qaçanları həyatda qalır və bu xüsusiyyətlərini sonrakı nəslə ötürürlər. Lakin burada heyvanın yeni bir xüsusiyyəti ortaya çıxmır, heyvanlar fərqli növə çevrilmir, fərqli bir xüsusiyyət qazanmırlar. Belə ki, təbii seleksiya təkamülə səbəb olacaq xüsusiyyətə sahib deyil.

Bu vəziyyətdə təkamülçülərin əlində tək yol mutasiya qalır. Təkamül nəzəriyyəsinin qəbul edilməsi üçün mutasiya genetik məlumatlarda dəyişikliyə səbəb olmalıdır.

Mutasiya canlıların genlərində radiasiya kimi xarici təsirlər, ya da DNT-dəki kopyalama xətaları nəticəsində yaranan pozulmalardır. Mutasiyalar, əlbəttə ki, dəyişikliyə səbəb olur, ancaq bu dəyişikliklər heç vaxt müsbət istiqamətdə olmur, daima zərər verici xüsusiyyətdədir. Başqa sözlə desək, mutasiyalar canlıları inkişaf etdirmir, əksinə hər zaman canlılara zərər verir (Ətraflı məlumat üçün Bkz. Evrim Aldatmacası, Harun Yahya, Vural Yayıncılık). Fransanın ən məşhur zooloqlarından biri olan Pierre Paul-Grassé’nin mutasiyalar haqqında bildirdiyi fikri bu mövzuda olduqca açıqlayıcıdır.

“Mutasiyalar zaman daxilində olduqca nizamsız şəkildə meydana gəlirlər. Bir-birilərini tamamlayıcı xüsusiyyətləri və daimi gələn nəsillər üzərində müəyyən bir istiqamətdə getdikcə artan bir təsiri yoxdur. Mövcud olan quruluşu dəyişdirirlər, lakin bunu tamamilə nizamsız şəkildə həyata keçirirlər… Bir canlı bədənində çox kiçik belə olsa bir nizamsızlıq yarananda bu ölüm ilə nəticələnir. Həyat ilə anarxiya (nizamsızlıq) arasında mövcud olan heç bir uzlaşma yoxdur”. (4)

Bugünə kimi görülmüş bütün mutasiyalar çox vaxt zərərli, nadir zamanlarda isə təsirsizdir. Buna baxmayaraq, təkamülçülər, eyni zamanda müsəlman təkamülçülər hələ də mutasiyaları təkamülün gerçəkləşməsində əhəmiyyətli faktor hesab edirlər.

Fosillər yaradılışı təsdiq edirlər

Təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi ssenarinin həqiqət olmadığını ən bariz şəkildə göstərən dəlil fosillərdir.

Təkamül nəzəriyyəsinə görə bir canlı növü zaman içərisində digərinə çevrilmiş və bütün növlər bu yolla meydana gəlmişdir. Nəzəriyyəyə görə canlıların bu cür bir-birilərinə çevrilmələri yüz milyonlarla il çəkən uzun bir zaman dilimini əhatə etmiş və  mərhələ-mərhələ irəliləmişdir. Belə vəziyyətdə iddia edilən uzun çevrilmə prosesi zamanı saysız aralıq növlər meydana gəlməli və yaşamalı idilər. Lakin bugünə kimi bir canlının tək bir ara keçid forması belə tapılmamışdır. Bu təkamül dövrünün heç vaxt yaşanmadığı deməkdir.

Təkamülçülər fosillərin təkamülü yalanlaması ilə bərabər onların yaradılış həqiqətinə elmi dəlil olduqlarını etiraf edirlər. Təkamülçü paleontoloq Mark Czarnecki etirafını belə ifadə edir:

“Nəzəriyyəni (təkamülü) sübut etməyin önündə duran ən böyük əngəl hər zaman fosillər olmuşdur… Bunlar Darvinin fərz etdiyi ara formaların izlərini heç bir zaman sübut etməmişdir. Növlər bir anda yaranır və yenə bir anda yox olurlar. Bu gözlənilməz vəziyyət canlıların Tanrı tərəfindən  yaradıldığına inanan yaradılışçılara dəstək vermişdir.” (5)

Allah`ın yaratmasındakı elm

Təkamül nəzəriyyəsini müdafiə edənlərin iddiasına görə Allah canlıların genetik quruluşlarında mutasiyalar vasitəsi ilə bəzi dəyişikliklər meydana gətirir və bu yolla onlara faydalı orqanlar verir. Ya da yenə bu iddiaya əsasən Allah öncə ibtidai canlılar yaradır, sonra bu canlıları kompleks hala gətirir və təbii seleksiya vasitəsi ilə onları mükəmməlləşdirir, onlara orqan əlavə edir ya da əvvəlcədən yaratdığı orqanı çıxardır, bir növü başqa növə çevirir.

Elmi nailiyətlərdən xəbərdar olmayan bəzi insanlar təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmək üçün bu cür xəyali səhnələr qururlar. Ancaq bu iddialar elmi həqiqətlərə tamamilə ziddir. Quranda da bu cür yaradılışdan qətiyyən bəhs edilmir.

Allah bütün kainatı yoxdan var edəndir

Allah istədiyini istədiyi şəkildə və zamanda bənzərsiz yaradan, yoxdan var edəndir. Hər cür əksiklikdən uzaq olan, heç bir şeyə ehtiyac duymayandır. Beləliklə, Allah`ın yaratması üçün heç bir səbəbə, mərhələyə, vasitəyə ehtiyac yoxdur. Dünyada hər şeyin müəyyən səbəblərə, təbiət qanunlarına bağlı olması kimsəni yanıltmamalıdır. Allah bütün bu səbəblərin yaradıcısı olaraq bunlardan tamamilə münəzzəhdir.

Bu da bildirilməlidir ki, Allah istəsə müəyyən mərhələlərlə yarada bilər. Məsələn, bitkini toxumdan çıxardır və ya insanı tək bir sperma ilə yumurta hüceyrəsini birləşdirərək mərhələ-mərhələ yaradır. Lakin bu mərhələlərin sonrakı səhifələrdə qeyd edəcəyimiz kimi təkamül iddiası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir mərhələ şans, təsadüf və ya özbaşına gerçəkləşmir. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsinin təməl iddiası hadisələrin şüursuz təsadüflərlə, öz-özünə meydana gəlməsidir. Tək bir hüceyrənin “ən gözəl surətdə” yaradılmış insan halına çevrilənə qədər, ya da bir bitkinin formalaşana qədər keçdiyi hər mərhələsi Allah`ın sonsuz qüdrəti ilə yaradılmış mükəmməl sistemlər vasitəsi ilə baş verir.

Allah yeri, göyü və ikisi arasındakı hər şeyi, bütün canlıları sadəcə diləmiş və yaratmışdır. Bu Allah üçün olduqca asanddır. Quranda da bu həqiqətdən bəhs olunmuş və yaradılış haqqında bunlar bildirilmişdir:

“Biz bir şeyi yaratmaq istədikdə, ona ancaq: “Ol!” – deyirik, o da olur.” (Nəhl surəsi, 40)

Yaradılış bir möcüzədir

Bəzi müsəlmanların Allah`ın istədiyi anda istədiyini yaratma və yox etmə gücünə etinasız yanaşmaları təkamül fikrinə etibar etmələrində əhəmiyyətli rol oynayır. Müsəlman təkamülçülər təbiət qanunlarının sabit və dəyişməz olduğu və heç bir hadisənin təbiət qanunlarından kənar başvermədiyini söyləyən “naturalist” ideologiyanın təsiri altında qalırlar. Halbuki, bu çox böyük aldanışdır. Çünki “təbiət qanunları” dediyimiz anlayışlar Allah`ın maddəni müəyyən bir nizamla yaratmasından və onu qorumasından qaynaqlanır. Bunlar maddənin özündən qaynaqlanmırlar. Müsəlman təkamülçülər  Darvinistlərin təməl fikri olan naturalist ideologiyanın təsiri altında olduqları üçün canlıların və insanın mənşəyini də təbiət qanunlarına əsasən izah etməyə çalışırlar.

Allah`ın canlıları təbiət qanunları ilə məhdudlanmış yaradılış ilə yaratdığını düşünür, buna görə də mutasiya, təbii seleksiya kimi anlayışlardan istifadə edərək bir növün digər növə çevrilməsi yolu ilə yaradılış olduğunu zənn edirlər. Halbuki, bir müsəlmanın “naturalist” məntiqə qapılması olduqca yanlış hərəkət olar, çünki Quranın bir çox ayəsində bildirilən möcüzələr bu məntiqin yanlış olduğunu açıq şəkildə göstərir.

Quranın bu mövzu ilə əlaqəli ayələrinə baxdıqda canlıların və insanın təbiət qanunları ilə deyil, möcüzəvi şəkildə yaradılış ilə yaradıldığını görürük. Allah canlıların yaradılışını bu cür açıqlayır:

“Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, bəzisi də dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir.” (Nur surəsi, 45)

Ayədə quruda yaşayan əsas canlı qruplarına (sürünənlər, quşlar və məməlilər) diqqət çəkilir və Allah`ın bunları sudan yaratdığı bildirilir. Diqqət edilməlidir ki, bu canlı qrupları təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi “bir-birilərindən” deyil “sudan” yaradılmışlar. Yəni ortaq maddədən. Allah onların hər birini müxtəlif cür formalaşdıraraq ayrı-ayrı yaratmışdır.

Bu ortaq maddənin su olması indiki dövrdə elmi nəticələrlə bir daha məlum olmuşdur. Su dünyadakı hər canlının orqanizmində ən əsas ünsürdür. Məməlilərin orqanizminin təxminən 70%-i sudur. Hər bir canlı orqanizmindəki su vasitəsi ilə hüceyrə içi, hüceyrələr arası və toxumalar arası əlaqəni təmin edir. Su olmadan canlılığın olmayacağı hər kəs tərəfindən qəbul edilən bir həqiqətdir.

İnsanın palçıqdan yaradılışı

Allah Quranda insanın yaradılışının da möcüzəvi şəkildə baş verdiyini xəbər verir. Allah ilk insanı palçığı insan bədəni halında formalaşdırıb ona Öz ruhundan üfürərək yaratmışdır.

“Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: “Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. Mən ona surət verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə edin!” (Sad surəsi, 71-72)

Ayələrdə müsəlman təkamülçülərin iddia etdiyi kimi insanın “meymundan” və ya bir başqa canlı növündən deyil, cansız maddə olan palçıqdan yaradıldığı xüsusilə bildirilmişdir. Allah cansız palçığı möcüzəvi şəkildə insana çevirmiş və bu bədənə ruh üfləmişdir. Burada heç bir təkamül dövrü yoxdur, Allah`ın birdən, möcüzəvi şəkildə yaratması var.

Quran ayələrindən təkamül nəzəriyyəsinə dəlil gətirməyə çalışanların yanılmaları

Darvinizmi müdafiə edən bəzi müsəlmanlar mənaları olduqca aydın olan ayələri səhv təfsir edir və onlara başqa mənalar yükləyirlər. Təkamülü müdafiə edə və Qurandan dəlillər göstərərək dəstəkləyə bilmək üçün bəzi ayələrin mənalarını özlərinin lehinə istədikləri kimi zənn və ehtimallar edərək səhv izah edirlər. Bu isə olduqca təhlükəli bir vəziyyətdir. Allah belə insanların vəziyyətini Quranda bu cür bildirmişdir:

“Onlardan elə bir dəstə də vardır ki, oxuduqlarını Kitabdan hesab edəsiniz deyə Kitabı oxuyarkən dillərini əyib bükürlər. Halbuki bu, Kitabdan deyildir. Onlar: “Bu, Allah tərəfindəndir!” – deyirlər. Halbuki o, Allah tərəfindən deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar.” (Ali İmran surəsi, 78)

Ayələri bilərək fərqli izah etmək, mənalarını dəyişdirmək böyük günahdır. Əlbəttə ki, dinlə təkamülün uzlaşdığını iddia edən hər kəsin bilərək belə bir günahı işlədiyini söyləmək doğru olmaz. Çünki bu insanların bir qismi söylədikləri sözün mənasını düşünmədən, ya da təkamül nəzəriyyəsinin arxasındakı təhlükələri görmədən bu addımı atırlar. Ancaq yenə də hər kəs Allah adına danışaraq, ayələri dəlil göstərərək insanlara Quran haqqında səhv məlumatlar söyləməyin məsuliyyəti altına girməkdən çəkinməlidir. Bu insanlar mövzunun nə qədər ciddi olduğunu düşünməli və Allah qarşısında hesabını verə bilməyəcəkləri təfsir və ya izahlar verməməlidirlər. Unudulmamalıdır ki, bu insanlar sadəcə özlərini yanıltmır, eyni zamanda onların izahlarını oxuyan insanların da yanılmalarına səbəb olurlar. Bu da çox ciddi bir məsuliyyətdir.

Bu hissədə müsəlman təkamülçülərin hansı Quran ayələri ilə təkamülə dəlil göstərməyə çalışdıqları mövzusuna toxunacağıq. Eyni zamanda bu insanların iddialarına yenə Quran ayələri ilə cavab verəcək, mötəbər qaynaq hesab edilən İslam alimlərimizin təfsirləri ilə qarşılaşdıracağıq.

1-ci aldanış:  Quranda təkamül dövrünə işarə olunduğu aldanışı

“İnsanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır! (Yaxud insanın elə bir dövrü olub keçmişdir ki, o həmin dövrdə xatırlanası bir şey olmasın?! Əlbəttə, olmuşdur. İnsan əvvəlcə mövcud deyildi. Sonra o, yəni ulu babamız Adəm torpaqdan və sudan yoğrulub insan şəklinə salınmış, ona ruh verilmiş və o, həyat sürməyə başlamışdır. İnsanın nə üçün yaradıldığını əvvəlcə nə göy əhli, nə də o özü bilirdi. Tədriclə mələklər və o özü nə üçün yaradıldığını anladı). (İnsan surəsi, 1)

Yuxarıdakı ayə həmin insanların təkamülə dəlil olaraq göstərdikləri bir başqa ifadədir. Şəxsi fikirlərinə söykənən izahları ilə “o, xatırlanmağa layiq bir şey olmamışdır” ifadəsi “insanın bir insan olmadan əvvəlki hallarını ifadə etdiyini” söyləyirlər. Halbuki, əvvəlki iddia kimi bu iddia da həqiqətlərdən uzaqdır.

Altından xətt çəkilmiş ifadənin ərəbcə mənası belədir:

“lem yekun şey’en mezkuren”
Lem yekun : deyildi
Şey’en : bir şey
Mezkuren : zikr edilən, adı çəkilən

Bu ifadəni “təkamüllə yaradılış”a bir əsas kimi göstərməyə çalışmaq çox səhv addımdır. Necə ki, İslam alimləri bu ayədə təkamül dövründən bəhs edildiyini bildirməmişdir.

Ömər Nasuhi Bilmen ayəni belə təfsir edir:

“Bu ayələr Cənabı Haqqın insanları onlar heç mövcud, məlum deyilkən bir qətrə sudan eşidən və görən bir halda yaratdığını və onları imtahana tabe etdiyini bildirir. İnsan başlanğıcda heç mövcud deyildi, sonra bir müddət içində bir qətrə sudan, bir torpaqdan və palçıqdan təsvir edilmiş cəsəd halına gəlmişdir. O insan o an məlum deyildi, onun hansı ada sahib, nə üçün yaradılmış olduğu yer və göy xalqı tərəfindən bilinmirdi. Sonra ona ruh şüuru təsvir edilməyə başlanmışdı.” (6)

İmam Taberi isə ayəni “İnsanın (Adəmin) üzərindən elə bir zaman dilimi keçmişdir ki, o an o şanı və üstünlüyü olan bir şey belə deyildi. O sadəcə yapışqan və dəyişkən bir palçıq idi.” şəklində təfsir edir. (7)

Bu səbəbdən də bu ayədə keçən zamanı ifadə edən fikri təkamül prosesi kimi izah etmək Qurana görə əsası olmayan subyektiv bir açıqlamadır.

2-ci aldanış: İnsanın “təkamül mərhələləri” nəticəsində yaradıldığı aldanışı

“Necə olub ki, siz Allah’ın böyüklüyünü layiqincə uca tutmursunuz? Axı O sizi mərhələlərlə yaratdı.” (Nuh surəsi, 13-14)

Təkamül ilə yaradılışı müdafiə edənlər yuxarıdakı ayədə keçən “mərhələlərlə” kəliməsini “təkamül mərhələlərindən keçərək” şəklində tərcümə edirlər. Halbuki, ayədə keçən ərəbcə “etvaren” kəliməsinin “təkamül mərhələləri” kimi tərcümə edilməsi bu insanların şəxsi fikirləridir və bu İslam alimləri tərəfindən də qətiyyən qəbul edilmir.

“Etvar” sözü “rəftar, əhval, vəziyyət” mənasında işlənən “Tavru” isminin cəm şəklidir və Quranda başqa bir ayədə bu şəkildə işlədilməyib. İslam alimlərinin bu ayə ilə əlaqəli təfsirləri də bu həqiqəti bir daha göstərir.

Ömər Nasuhi Bilmen ayəni “Halbuki, sizi, şübhəsiz, müxtəlif dərəcələrdə yaratmışdır” şəklində tərcümə etmiş və bu şəkildə təfsir etmişdir:

Xaaliq-i Kərim (sizi, şübhəsiz, müxtəlif dərəcələrdə) müxtəlif surətlərdə (yaratmışdır). Siz başlanğıcda bir nütfə idiniz, sonra qan parçası, ət parçası, sümük sahibi oldunuz, sonra da bir insan olaraq bədənə sahib oldunuz. Bütün bu müxtəlif, ibrətli hadisələr, birləşmələr bir Xaaliq-i Hakim’in varlığına, qüdrət və əzəmətinə parlaq bir dəlil deyimi? Nə üçün siz öz yaradılışınızı heç düşünmürsünüz?!” (8)

Allah başqa ayələrdə insanın yaradılış mərhələlərinin ana bətnindəki mərhələlər oduğunu izah edir. (Həcc surəsi, 5) Belə ki, “etvaren” kəliməsinə də belə məna yüklənilməməlidir. Bu kəliməyə əsaslanaraq insanın əcdadının bir başqa canlı növü olduğunu söyləyib təkamül nəzəriyyəsinə bir dəlil yaratmaq olduqca səhv fikirdir.

3-cü aldanış: Öncə torpaqdan, sonra sudan yaradılışın təkamül ilə yaradılışa işarə etdiyinə dair aldanış

“… Səni torpaqdan, sonra nütfədən yaratmış, daha sonra səni kişi qiyafəsinə salmış Rəbbinə küfrmü edirsən?”(Kəhf surəsi, 37)

Kəhf surəsinin 37-ci ayəsinin və insanın  sudan yaradıldığının ifadə edildiyi digər ayələrin təkamül ilə yaradılışa bir dəlil olaraq göstərilməsi sadəcə olaraq fərdi fikirlərdir.  Bu ayələr belə bir məna daşımırlar. Ayədə keçən “torpaqdan yaradılma” hz. Adəmin yaradılışını, sudan yaradılıb düzgün bir insan halına gəlmək isə spermadan başlayan inkişafı izah edir. Aşağıdakı ayə isə Allah`ın palçıqdan birbaşa bir bəşər yaratdığına işarə edir. Hz. Adəmin yaradılışının göstərildiyi bu ayədə də bir mərhələdən bəhs olunur:

“Bir zaman Rəbbin mələklərə dedi: “Mən başqa şəklə düşmüş qara palçıqdan, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran quru gildən insan yaradacağam! Mən ona biçim verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman siz ona səcdə edin!”(Hicr surəsi, 28-29)

Onsuzda Quranda bildirilən yaradılış mərhələləri diqqətlə oxunsa, bir-birini izləyən proseslər göz önündə təsvir olunsa təkamülçülərin izahlarının yanlış olduğu dərhal görülər. Quranda hz. Adəmin təkamül mərhələləri ilə yaradılmadığını göstərən daha bir çox ayə mövcuddur. Bu ayələrdən birində belə buyurulur:

“Həqiqətən, Allah yanında İsanın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaratdı, sonra isə ona “Ol!” – dedi, o da oldu.” (Ali İmran surəsi, 59)

Yuxarıdakı ayədə Allah hz. Adəm ilə hz. İsanın eyni şəkildə yaradıldıqlarını bildirir. Daha əvvəl də söylədiyimiz kimi hz. Adəm bir atası olmadan, torpaqdan və Allah`ın “Ol” deməsi ilə yaradılmışdı. Hz. İsa da bir atası olmadan, Allah`ın diləməsi ilə, “Ol” əmri ilə yaradılmışdır. Ayələrdə hz. Məryəmin hz. İsaya hamilə qalması belə açıqlanır:

Mələk dedi: “Mən sənə ancaq pak bir oğlan bəxş etmək üçün Rəbbinin elçisiyəm” Məryəm dedi: “Mənə bir insan toxunmadığı və özüm də zinakar olmadığım halda, necə mənim övladım ola bilər?” Mələk dedi: “Bu belədir, lakin Rəbbin buyurdu: “Bu, Mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə və Öz tərəfimizdən bir mərhəmət edəcəyik. Bu, hökmü verilmiş bir işdir””(Məryəm surəsi, 19-21)

Torpaqdan və sudan yaradılışın bəhs olunduğu digər ayələrdə də, daha əvvəlki bölmədə araşdırdığımız kimi, insanın təkamül mərhələləri deyil, onun ana bətninə düşmədən əvvəlki, ana bətnindəki və doğumdan sonrakı yaradılış mərhələləri izah olunur. www.evrimcilerinitiraflari.com

4-cü aldanış: İlk insanını müəyyən proseslər nəticəsində yaradıldığı iddiası

Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: “Mən palçıqdan bir insan yaradacağam” (Sad surəsi, 71)

Təkamül ilə əlaqəli digər aldanış isə ayədə keçən ifadənin səhv izah olunması nəticəsində ortaya çıxır. Ayədə altından xətt çəkilmiş ifadə “palçıqdan bir insan yaradıram” şəklində tərcümə edilir və bunun yavaş-yavaş, təkamül prosesi ilə gerçəkləşən yaradılışa diqqət çəkdiyini iddia edirlər. Lakin ayənin ərəbcəsi belə bir tərcümənin şəxsi fikirlərin məhsulu olduğunu və bilərəkdən təhrif edildiyini açıq şəkildə göstərir:

“İnni halikun bəşərən min tın.” = “Mən palçıqdan bir insan yaradanam.”

Bu ayədə “yaradıram” kimi bir ifadə işlədilməyib. Necə ki, ayənin davamında “Mən ona surət verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə edin!” şəklində keçir və buradan da “yaratma” prosesinin bir anda baş verdiyi məlum olur.

5-ci aldanış: Qurana görə insanlarla meymunlar arasında soy əlaqəsinin olduğu aldanışı

Təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı müzakirələr sırasında bəzi insanlar ayələri səhv izah edərək Allah`ın bir qrup yəhudini meymuna çevirdiyini söyləyirlər.  Həmin ayələr bunlardır:

“Siz artıq içərinizdən şənbə günü həddi aşanları tanıyırsınız. Biz də onlara: “Mənfur meymunlar olun!”– dedik. Biz bunu onlarla (bir dövrdə) olanlar və onlardan sonra gələnlər üçün ibrət, müttəqilər üçün isə öyüd-nəsihət etdik.” (Bəqərə surəsi, 65-66)

Halbuki, ayədən təkamül nəzəriyyəsinə paralel bir məna çıxmadığı aşkardır. Bunun bir neçə ayrı səbəbi var:

1) Ayədə nəzərdə tutulan cəza böyük ehtimalla mənəvi mənadadır. Yəni sözü gedən yəhudilərin fiziki mənada deyil, xarakter cəhətdən meymuna bənzədilmiş olduğu dolğun fikirdir.

2) Əgər ayədə bildirilən cəza fiziki mənada gerçəkləşmiş olsaydı belə bu təbiət qanunlarının xaricində reallaşan bir möcüzə olardı. Belə bir izah nəticəsində də Allah`ın diləməsi ilə bir anda baş verən möcüzəvi çevrilişdən, yəni şüurlu bir yaradılışdan bəhs olunardı.

3) Bu cəza tarixdə bir dəfə və məhdud sayda insanlar üçün gerçəkləşmişdi. Halbuki, təkamül nəzəriyyəsi bütün insanların meymunlar ilə soy əlaqəsinin olması kimi elm və məntiqdən kənar bir ssenari irəli sürür.

4) Ayədə insanların meymuna çevrilməsindən bəhs olunur, halbuki, təkamül nəzəriyyəsinin iddiası tərsinədir.

5) Quranda Maidə surəsinin 60-cı ayəsində də Allah`ın qəzəbləndiyi azğın cəmiyyətin meymunlara və donuzlara çevrildiyindən bəhs edilir. Belə vəziyyətdə əvvəldən araşdırdığımız səhv məntiq ilə yola çıxsaq, ayədə insanın sadəcə meymunla deyil, donuzla da əlaqəsinin olmasına işarə edildiyi kimi məntiqsiz bir nəticəyə gəlməliyik. Lakin təkamülçülərin belə insanla donuz arasında bir əlaqənin olduğuna dair bir iddiaları yoxdur.

6-cı aldanış: Hz. Adəmin ilk insan olmadığına dair aldanış

Təkamül ilə əlaqədar olaraq ortaya atılan bir digər iddia isə hz. Adəmin ilk insan ola bilməməsi, hətta insan olmamasıdır (hz. Adəmi tənzih edirik). Aşağıdakı ayə bu iddiaya dəlil olaraq götərilir:

“Sənin Rəbbin mələklərə: “Mən yer üzündə bir canişin bərqərar edəcəyəm!” – dedikdə, onlar: “Biz Səni həmd-səna ilə təriflədiyimiz və Səni müqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada fəsad törədib qan salacaq bir kəsmi yerləşdirəcəksən?” – söylədilər. O dedi: “Şübhəsiz ki, Mən sizin bilmədiklərinizi bilirəm!””(Bəqərə surəsi, 30)

Bu iddianı müdafiə edənlər ayədəki “canişin bərqərar edəcəyəm” ifadəsində işlədilən ərəbcə olan “cəalə” feilini “təyin etmək” kəliməsi ilə izah edirlər. Yəni hz. Adəmin ilk insan olmadığını, bir çox insan arasında canişin olaraq təyin edildiyini söyləyirlər. Halbuki, “cəalə” kəliməsinin Quranda işlədilən çox müxtəlif mənaları var və bunlar bu şəkildədir.

Cəalə: Yaratmaq, icad etmək, çevirmək, etmək, qoymaq, qılmaq

Quranda “cəalə” feilinin keçdiyi digər ayələrdən ikisi bunlardır:

“De: “Sizi yaradan, sizə qulaq, göz və ürək verən (cəalə) Odur. Necə də az şükür edirsiniz!”” (Mülk surəsi, 23)

“Ayı bir nur, günəşi də çıraq etmişdir (cəalə).”(Nuh surəsi, 16)

Bu iki ayədən başqa daha bir çox ayədə də hz. Adəmin torpaqdan yaradıldığı bildirilir. Hz. Adəmin digər insanlar içində bir insan olmadığı, xüsusi və fərqli yaradılışa sahib olduğu bu ayələrdən də aydın olur.

Quranda hz. Adəmin ilk insan olması haqqında verilən bir digər əsas məlumat isə onun cənnətdən çıxarılmasıdır. Ayələrdə belə buyurulur:

“Ey Adəm oğulları! Şeytan, əcdadınızın ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədilə aldadaraq libaslarını soyundurub Cənnətdən çıxartdığı kimi, sizi də aldatmasın. Şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Həqiqətən, Biz, şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik.”(Əraf surəsi, 27)

Ayələrdəki ifadələr çox aydındır. Allah hz. Adəmi torpaqdan yaratmışdır. Hz. Adəm xüsusi bir yaradılışa sahibdir və bu yaradılışı onun əvvəlcə cənnətdə olmasından, daha sonra da oradan çıxarılmasından bəlli olur.

Bütün insanların hz. Adəmdən gəldiyini yəni hz. Adəmin ilk insan olduğunu xəbər verən bir çox ayədən biri də belədir:

“Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və: “Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?” – deyə onları özlərinin əleyhinə şahid tutmuşdu. Onlar: “Bəli, biz şahid olduq!” – demişdilər. Bu ona görədir ki, siz Qiyamət günü: “Biz bundan xəbərsiz idik!” – deməyəsiniz. Yaxud: “Atalarımız bizdən əvvəl Allah’a şərik qoşmuş, biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Məgər Sən bizi batilə uyanların etdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən?” – deməyəsiniz.” (Əraf surəsi, 172-173)

Qısası, hz. Adəm ilk insandır və Allah`ın ilk elçisidir. Bu mövzudakı ayələr hər hansı bir izaha ehtiyac olmayacaq qədər aydındır. Yeganə edilməli olan insanların səmimi bir qəlblə, vicdanlarının səsini dinləyərək və ixlasla Quran ayələrini oxumalarıdır. Allah bu niyyətlə ayələrini oxuyan qullarına mütləq doğru olanı göstərəcəkdir.

7-ci aldanış: İnsanın yaradılış şəkli ilə əlaqəli aldanış:

“Allah sizi torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir. Sonra O sizi ora qaytaracaq və yenidən çıxardacaqdır.” (Nuh surəsi, 17-18)

Bu ayə təkamül ilə yaradılışı müdafiə edən müsəlmanların öz fikirlərinə dayaq, hətta çox vaxt da təməl olaraq istifadə etdikləri bir ayədir. Ayədə bildirilən “torpaqdan bir bitki kimi bitirmişdir” ifadəsi təkamülçülər tərəfindən qeyri-üzvi təkamülə bir dəlil olaraq göstərilir. Halbuki bu ifadə bir çox tərcümədə və təfsirdə qeyd edildiyi kimi ilk insanın torpaqdan yaradılmasını bildirir və “torpaqdan başlayaraq cinsinizdən yaratdı” mənasında işlədilir.

Necə ki, Elmalılı Hamdi Yazırın təfsirində də eyni məlumat verilir:

“Ayədə iki fikir var: Birincisi, sizi ərzdən bitirdi demək atanızı ərzdən bitirdi, onu öncə torpaqdan yaratmaq surətiylə cinsinizi yaratdı deməkdir. Digəri isə hamınızı ərzdən yaratdı mənasında olur, çünki Allah bizləri nütfələrdən, nütfələri qidalardan, qidaları nəbatatdan, onları da ərzdən yaradır.” (9)

Taberi təfsirində isə ayə bu cür izah olunur:

“… Allah sizi yerin torpağından yaratmışdır. Yoxdan yaradıb meydana gətirmişdir… Sonra sizi təkrar əvvəlki halınıza, torpağa çevirir. Yaradılışdan əvvəlki halınıza qayıdırsınız. İstədiyi zaman sizi yerdən diri olaraq çıxardır. Dünyada yenidən mövcud olursunuz.” (10)

İslam alimlərinin təfsirlərindən də göründüyü kimi, bu ayəni təkamül ilə yaradılışa dayaq olaraq göstərmək qeyri-mümkündür.

Üstəlik “qeyri-üzvi təkamül” adı ilə qarşıya qoyulan iddianın da heç bir elmi əsası yoxdur. Təkamülçülərin cansız maddələrin bir araya gələrək canlılar aləmini yaratdığına dair iddiaları heç bir müşahidə və təcrübə ilə təsdiqlənməmiş elmdən kənar bir iddiadır. Tam əksinə 19-cu əsrin sonlarında fransız bioloq Pasteur canlılar aləminin yalnızca canlılardan əmələ gəldiyini elmi şəkildə göstərmişdir. Bu həqiqət canlılar aləminin şüurlu bir şəkildə yaradıldığını, yəni bütün canlıları yaradanın Allah olduğunu qəti olaraq göstərir. (Daha ətraflı məlumat üçün Bkz, Kuran Darwinizm’i Yalanlıyor, Harun Yahya)

BƏZİ MÜSƏLMANLARIN MÜDAFİƏ ETDİYİ DARVİNİZMİN ƏSL ÜZÜ

Müsəlman təkamülçülərin Darvinizmi elmi həqiqət kimi göstərib bu nəzəriyyənin əsl üzünü görməməzliyə vurmaları olduqca yanlış hərəkətdir. XX əsrdə faşizm və kommunizm kimi iki qanlı ideologiyaya “elmi cəhətdən dəstək olan” Darvinizmin əsl üzü düşünüləndən daha da qaranlıqdır.

Məlumdur ki, keçən əsr bu iki ideologiyanın şiddətlə həyata keçirildiyi, kommunist inqilabların və faşist zərbələrin yaşandığı, bu səbəblə də qarşıdurmaların, döyüşlərin, vətəndaş müharibələrinin olduğu, dünyanın iki ayrı qütbə ayrıldığı, dünya tarixinin bəlkə də ən qanlı əsri olmuşdur. Bu qanlı tarixə imzalarını atanlar isə Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Hitler, Mussolini, Franco kimi zalım diktatorlardır. (Daha ətraflı məlumat üçün Bkz. Darwinizm’in İnsanlığa Getirdiği Belalar, Harun Yahya, Vural Yayıncılık)

XX əsrin böyük siyasi, iqtisadi və əxlaqi çöküşünün fikri təməlində Darvinizmi görmək mümkündür. Əsrə damğasını vuran iki qanlı ideologiya özlərini darvinizm ilə dəstəkləyən, onunla güclənən sistemlərdir. Bu ideologiyaların öz qaynaqlarına baxıldıqda sözü gedən darvinizmin təsiri açıq şəkildə görünür.

Komunistlərin öndə gedənlərindən biri olan Marks Darvinə olan simpatiyasını ən böyük əsəri olan “Das Kapital”ı Darvinə ithaf edərək də göstərmişdir. Kitabın almanca nəşrində əl yazısı ilə belə yazmışdı: “Çarliz Darvinə həqiqi pərəstişkarı Karl Marksdan”.

Marksistlər cəmiyyətə Darvinizmi mənimsətməklə öz ideologiyalarını qəbul etdirə biləcəklərini düşünürlər. Əsasən, Darvinin “Şiddət və qarşıdurmalar dəyişməz bir təbiət qanunudur” prinsipinə çox əhəmiyyət verirlər. Elə buna görə kommunizm ideologiyasını özünə rəhbər tutan bütün terror təşkilatları xadimlərinə öz düşərgələrində aylarla kommunizm, dialektik materializm və Darvinizm təlimi verirlər.

Təkamülçü P. J. Darlington isə vəhşiliyin təkamül nəzəriyyəsinin bir qolu olduğunu belə bildirir:

“Birinci məqam, eqoizm və vəhşilik içimizdəki təbii bir şeydir, ən qədim atamızdan bizə miras qalmışdır… Belə vəziyyətdə vəhşilik insanlar üçün normal haldır, təkamülün bir məhsuludur.” (11)

19-cu əsrdən bu yana hər zaman dinin ən böyük düşmənləri olan kommunistlərlə həm ortaq bir fikri, həm də  “kommunizmin elmi təməli” olan bir nəzəriyyəni müdafiə etmək, əlbəttə, müsəlmanın çəkinəcəyi bir qəflət halıdır.

Nasist Almaniyasının (Üçüncü Reyx) memarı Hitler özü də darvinistdir. Darvinin söylədiyi “həyat mübarizəsi” anlayışından ilhamlanaraq məşhur kitabının adını “Mənim mübarizəm” qoymuşdur. 1933-cü Nürnberg yığıncağında üstün irqin aşağı irqləri idarə etdiyini, bunun təbiətdə görülən bir haqq və yeganə məntiqli həqiqət olduğunu” söyləmişdi. (12) Bu söylədikləri onun Darvindən nə dərəcədə təsirləndiyinin göstəricisidir.

Almaniyada neo-nasistlərin dəfələrlə təşkil etdikləri mənfur hücumlarda bir çox vətəndaşımız həyatını itirmiş, bir çoxu da yaralanmışdı. Neo-nasist qruplar təkamül nəzəriyyəsini özlərinin əsas fəsəfələri olaraq görür və Darvinin türklər haqqında söylədikləri fikirlərini də bir qaynaq olaraq irəli sürürdülər. (Daha ətraflı məlumat üçün Bkz. Darwin‘in Türk Düşmanlığı, Harun Yahya)

Bu həqiqətlərin qarşısında təkamül nəzəriyyəsinə, üstəlik elm tərəfindən də rədd edildiyi halda, elmi həqiqət olduğunu söyləmək, onun dinlə uyğunlaşdığını düşünmək, Quranda buna dair heç bir dəlil olmadığı halda Allah`ın təkamül ilə yaratdığını iddia etmək böyük bir aldanışdır.

NƏTİCƏ

Təkamülçülərin “din ilə elmi bir-birinə qarışdırmayın, inanc ayrı, təkamül həqiqəti ayrı” şəklindəki fikirləri də müsəlmanların birliklərini pozmaq və apardıqları mübarizəni zəiflətmək məqsədini daşıyır. Bu fikri önə sürənlərin əsas vermək istədikləri mesaj “Bir gerçək dünya var və bu elmlə aydın olur. Elm bizə yaradılış deyə bir şeyin olmadığın göstərir, lakin istəyən öz şəxsi fikri ilə istədiyinə inanar” təlqinidir. Bu böyük bir yalandır. Müsəlmanlar “həqiqəti” söyləməyi materialist fəsəfənin öhdəsinə buraxan və yaradılış həqiqətini sadəcə “şəxsi inanc” olaraq göstərməyə çalışan bu aldadıcı təlqinə qarşı şüurlu olmalıdırlar. Bu təlqini məğlub etmək isə asandır. Haqqın qarşısında batil olanın heç bir etibarlılığı olmayacağı bir Quran ayəsində belə bildirilir:

“Xeyr, Biz haqqı batilin üstünə atarıq və o da onun işini bitirər. Bir anda batilin yox olub getdiyini görərsiniz. Allah’a aid etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza!” (Ənbiya surəsi, 18)

Bəzi müsəlmanların inkarçı təkamülçülərin çarəsizliklərini və elm qarşısında məğlub olmalarını görməmələrinin səbəbi elmi yeniliklərdən xəbərsiz olmalarıdır. Elmi yenilikləri izləməyən, təkamül nəzəriyyəsinin etibarsızlığını göstərən yazıları oxumayan bir insanın təkamül nəzəriyyəsinin elmi həqiqət olduğunu zənn etməsi təbii haldır. Lakin məlumatsızlıq bu mövzudakı əsərləri oxuyaraq rahatlıqla aradan qaldırıla bilər. Təkamül mövzusu haqqında ətraflı məlumat sahibi olan bir müsəlman təkamülçülərin iddiaları qarşısında qərarsız və səssiz qalmaz. Bundan əlavə, Allah`ın bənzərsiz yaratmasını və bütün kainatı əhatə edən qüsursuz sənətini dərin-dərin düşünmək, Qurana sarılmaq və Quran ayələrində bildirilən həqiqətləri qavramaq bu mənfi təsirlərdən xilas olmanın ən asan yoludur.

Bəlkə də bir çox səmimi müsəlman bugünə kimi kitab boyunca saydığımız səbəblərdən ötrü təkamül nəzəriyyəsini qəbul etmiş, hətta müdafiə etmiş ola bilər. Ancaq İslam əxlaqına görə insan səhvini gördüyü an dərhal doğru yola yönəlməlidir. Bir insan Darvinizmin təhlükəli üzünü və heç bir elmi əsası olmadığını öyrənmədən əvvəl bu nəzəriyyəni dəstəkləmiş ola bilər, lakin gözəl və əxlaqlı olan davranış bütün bunları öyrəndikdən sonra dərhal fəaliyyətə keçmək və bu zərərli ideologiyaya qarşı fikri mübarizəyə dəstək olmaqdır.

(1) Arda Denkel, Cumhuriyet Bilim Teknik Eki, 27 Şubat 1999, s.15
(2) David Skjaerlund, Philosophical Origins of Evolution, http://www.forerunner.com/forerunner/x0742-philosopcial-origin.html
(3) David Skjaerlund, Philosophical Origins of Evolution, http://www.forerunner.com/ forerunner/x0742-philosopcial- origin.html
(4) Pierre-Paul Grassé, Evolution of Living Organisms, s. 97
(5) Mark Czarnecki, “The Revival of the Creationist Crusade”, MacLean’s, 19 Ocak 1981, s. 56
(6) Ömer Nasuhi Bilmen, Kuran’ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, 8.cilt, s. 3915
(7) İmam Taberi, Taberi Tefsiri, 6.Cilt, s.2684
(8) Ömer Nasuhi Bilmen, Kuran’ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, Bilmen Yayınevi, İstanbul, 8.cilt, s. 3851
(9) Elmalılı Hamdi Yazır, http:// http://www.kuranikerim.com/telmalili /nuh.htm
(10) İmam Taberi, Taberi Tefsiri, 6.Cilt, s. 2632
(11) P.J.Darlington, Evolution for Naturalists, s. 243
(12) Carl Cohen, Communism, Fascism and Democracy, New York: Random House Publishing, 1967, s.408-409

Bir cavab yazın

Sistemə daxil olmaq üçün məlumatlarınızı daxil edin və ya ikonlardan birinə tıklayın:

WordPress.com Loqosu

WordPress.com hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Twitter rəsmi

Twitter hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

Facebook fotosu

Facebook hesabınızdan istifadə edərək şərh edirsinz. Çıxış /  Dəyişdir )

%s qoşulma