Fasiqin Xəbərinə İnanaq Yoxsa Yox?

Doğ­ru yol­dan çıx­mış, Al­la­ha üs­yana söykənən hə­yat tər­zini mənimsəyən fasiqdir. Bu sə­bəb­dən on­dan Quran hökm­lə­ri­nə ria­yət et­mə­yi, əda­lət, doğ­ru­luq, dü­rüst­lük, eti­bar­lı­lıq ki­mi mö­mi­nə xas xü­su­siy­yət­lə­ri göz­lə­mək müm­kün de­yil. Həm­çi­nin fa­siq Al­lah qor­xu­su ol­ma­yan, mö­min­lə­rin ima­nı­na qıs­qanclıqla ya­na­şan, mö­min­lə­ri yol­dan çı­xar­maq is­tə­yən, on­la­ra zə­rər vur­maq­dan və əziy­yət ver­mək­dən zövq alan biridir. Bu­na gö­rə də Oxumağa davam et