Həqiqi sevgi ancaq hörmətlə yaşana bilər

baris_cocuklarSevgi hər bir insanın istədiyi Allah’ın çox böyük nemətidir. Əxlaqından, şəxsiyyətindən, inancından, mədəniyyətindən, həyat tərzindən asılı olmayaraq, bütün insanlar ətrafındakı insanlarda sevgini axtarırlar.

Ancaq sevgini dəyərli görən insanların çox az qismi bilir ki, hörmət də sevgi qədər əhəmiyyətlidir.

Sevgi nə qədər gözəl nemət olsa da, hörmət olmadan bu hiss tam mənada və daim yaşana bilməz. Bir insana duyulan sevginin həqiqi sevgi olması üçün bu insana hörmət etmək vacibdir.

İnsan həyatda çox şeyi sevə bilər. Pişiklərə, itlərə, çiçəklərə, yeməklərə, evlərə, maşınlara və bir çox şeyə qarşı coşğun sevgi bəsləyə bilər. Oxumağa davam et

Sevgidə Səbrin Önəmi

Qu­ra­nın «…An­caq nəfs­lər­də xə­sis­lik hə­mi­şə möv­cud­dur…» («Ni­sa» su­rə­si, 128) ayə­si hər in­sa­nın nəf­sin­də bir ne­çə mən­fi xü­su­siy­yət­lər ola bi­lə­cə­yi­ni xa­tır­la­dır. İn­san nəf­si­ni ma­lik ol­du­ğu bu mən­fi xü­su­siy­yət­lər­dən çə­kin­dir­mə­li və cən­nət əx­la­qın­da­kı mü­kəm­məl­li­yə çat­maq üçün səy gös­tər­mə­li­dir. An­caq bu­na bax­ma­ya­raq, in­san hə­ya­tı­nın so­nu­na qə­dər ya­şa­dı­ğı hər an səhv edə bi­lə­cək bir var­lıq­dır.

Hə­qi­qi sev­gi və dost­lu­ğun ya­şa­na bil­mə­si üçün in­san­la­rın bunu  unut­ma­ması vacibdir. Hər kəs sev­di­yi in­sa­na qar­şı çox səbr­li və ba­ğış­la­yan ol­ma­lı, dos­tu­nun qü­sur­la­rı­na qar­şı səbr­li ol­ma­lı və onu ba­şa düş­mə­li, onun nöq­san­la­rı­nı dü­zəlt­mə­yə ça­lış­ma­lı­dır. Çün­ki Oxumağa davam et