Gələcək Qorxusu

Səmimi şəkildə din əxlaqına uyğun yaşadıqda insanların dərd və sıxıntısı ortadan qalxar, hər kəs rahat və dinc yaşayar.

Möminlərdən başqa, demək olar ki, bütün insanlar gələcəkdə onları nələrin gözlədiyini düşünür və gələcəyə dair pis ehtimallara yer verib sıxıntı cəkirlər. Bu da onları ciddi şəkildə narahat edir. Bundan başqa, insanların əksəriyyətinin keçirdiyi narahatlıqlar da gələcək qorxusuna aiddir. Kiçik yaşlarda bunlar məktəb imtahanları, dostluq əlaqələri, dərsə cavab vermək kimi adi problemlərdən ibarətdir. Ancaq yaş ötdükcə insanların problemə çevirərək qorxduqları məsələlər də artır.

Məktəb illərində insanın geyimi, yeyəcəkləri yemək, dostları ilə arasındakı problemlər, sinifdəki etibarı, məktəbdəki uğuru və ailə münasibətləri onun üçün dünyanın ən böyük problemlərindəndir. Bu məsələlərdəki hər hansı bir çatışmazlıq insan ruhuna dərindən təsir edir, hətta stress və depressiyaya səbəb olur. Bu problemlər çox vacib olan universitet imtahanı ilə kulminasiya nöqtəsinə çatır. Çünki bu imtahandan keçməsə, ailəyə veriləcək cavab, vəziyyətin qohumlara və ətrafdakılara açıqlanması kimi qayğılar həmin insanın mənəvi cəhətdən çökməsinə səbəb olur. Bu cür vəziyyətlərə dövrümüzdə o qədər rast gəlirik ki, universitet və ya məktəb imtahanlarının nəticələri açıqlandıqdan sonra qəzetlərdə çıxan intihar xəbərlərinə alışmışıq. Ancaq unutmaq olmaz ki, bunlar çox yersiz narahatlıqlardır. Əlbəttə, hər bir insan imtahandan keçmək, yaxşı təhsil almaq istəyir. Ancaq əlindən gələni etdiyi halda, imtahandan keçə bilmirsə, bu təqdirdə Allaha təvəkkül edib Rəbbimizin ona daha gözəl nəticə verməsi üçün dua etməlidir. Nəticədə, burada əldə etdiyi və ya edə bilmədiyi hər hansı bir uğur qısa həyatdan sonra ölümlə mənasını itirəcəkdir. Geriyə qalan insanın Allaha olan etibarı, təvəkkülü və imanı olacaqdır. Oxumağa davam et

Allaha Etimad Və Təslimiyyət

İma­nın ən önəm­li gös­tə­ri­ci­lə­rin­dən bi­ri in­sa­nın Al­la­ha olan eti­ba­rı və təs­li­miy­yə­ti­dir. Qu­ran­da «tə­vək­kül» ola­raq təqdim edilən bu xü­su­siy­yət hə­qi­qə­tən də iman gə­ti­rən in­san­la iman gə­tir­mə­yən in­san ara­sın­da­kı ən bö­yük fərq­lər­dən bi­ri­dir.

İn­kar­çı in­san üçün bü­tün dün­ya xa­os­dur. O, özü­nün tə­sa­dü­fən var ol­du­ğu­nu, ət­ra­fın­da­kı dün­ya­nın da tə­sa­düf­lər nə­ti­cə­sin­də ya­ran­dı­ğı­nı zənn edər. Bu və­ziy­yət­də heç bir za­man hə­qi­qi ar­xa­yın­lıq və sa­kit­lik hiss et­məz. Çün­ki hər an ba­şı­na bir şey gə­lə bi­lər və onu üzə­cək ha­di­sə­lər ola bi­lər. Vax­tı­nın önəm­li bir his­sə­si­ni gə­lə­cək­lə bağ­lı hiss et­di­yi hə­yə­can­lar­la ke­çi­rir. Onun xoş­bəxt­li­yi­nə tə­sir gös­tə­rən yüz­lər­cə, min­lər­cə bir-bi­rin­dən ası­lı ol­ma­yan amil var­dır ki, bun­la­rın hər han­sı bi­ri «tə­sa­dü­fən» pis­li­yə uğ­ra­yıb hə­ya­tı­nı məhv edə bi­lər. Mə­sə­lən, sağ­lamlı­ğı­nı iti­rə bi­lər, iş­dən çı­xa­rı­la bi­lər ya da sev­di­yi bir in­san ölə bi­lər. Bü­tün bu sə­bəb­lə­ri müs­tə­qil və nə­za­rət­siz zənn et­di­yindən hər bi­ri üçün ay­rı-ay­rı­lıq­da narahat olar. Bu, yüz­lər­cə müs­tə­qil ami­lin ila­hi­ləş­di­ril­mə­si mə­na­sı­nı ve­rir. Çün­ki bir şey­dən qorx­maq ya da ona gü­vən­mək, Qu­ran­da bil­di­ril­di­yi­nə gö­rə, onu ila­hi­ləş­dir­mək mə­na­sı­nı verir.

Amma mö­min dün­ya­nın sir­ri­ni dərk et­miş­dir. Bu sirr Oxumağa davam et

Allaha Etimad və Təslimiyyət

İma­nın ən önəm­li gös­tə­ri­ci­lə­rin­dən bi­ri in­sa­nın Al­la­ha olan eti­ba­rı və təs­li­miy­yə­ti­dir. Qu­ran­da «tə­vək­kül» ola­raq təqdim edilən bu xü­su­siy­yət hə­qi­qə­tən də iman gə­ti­rən in­san­la iman gə­tir­mə­yən in­san ara­sın­da­kı ən bö­yük fərq­lər­dən bi­ri­dir.

İn­kar­çı in­san üçün bü­tün dün­ya bir xa­os­dur. O, özü­nün tə­sa­dü­fən var ol­du­ğu­nu, ət­ra­fın­da­kı dün­ya­nın da tə­sa­düf­lər nə­ti­cə­sin­də ya­ran­dı­ğı­nı zənn edər. Bu və­ziy­yət­də heç bir za­man hə­qi­qi ar­xa­yın­lıq və sa­kit­lik hiss et­məz. Çün­ki hər an ba­şı­na bir şey gə­lə bi­lər və onu kədərləndirəcək ha­di­sə­lər ola bi­lər. Vax­tı­nın önəm­li bir his­sə­si­ni gə­lə­cək­lə bağ­lı hiss et­di­yi hə­yə­can­lar­la ke­çi­rir. Onun xoş­bəxt­li­yi­nə tə­sir gös­tə­rən yüz­lər­cə, min­lər­cə bir-bi­rin­dən ası­lı ol­ma­yan amil var­dır ki, bun­la­rın hər han­sı bi­ri «tə­sa­dü­fən» pis­li­yə uğ­ra­yıb hə­ya­tı­nı məhv edə bi­lər. Mə­sə­lən, sağ­lı­ğı­nı iti­rə bi­lər, iş­dən çı­xa­rı­la bi­lər ya da sev­di­yi bir in­san ölə bi­lər. Bü­tün bu sə­bəb­lə­ri müs­tə­qil və nə­za­rət­siz zənn et­di­yindən hər bi­ri üçün ay­rı-ay­rı­lıq­da narahat olar. Bu, yüz­lər­cə müs­tə­qil ami­lin ila­hi­ləş­di­ril­mə­si mə­na­sı­nı ve­rir. Çün­ki bir şey­dən qorx­maq ya da ona gü­vən­mək, Qu­ran­da bil­di­ril­di­yi­nə gö­rə, onu ila­hi­ləş­dir­mək mə­na­sı­nı verir.

Oxumağa davam et